Referat fra bestyrelsesmøder

Referat af bestyrelsesmøde d 27/5-24.

Tilstedeværende: Anna, Tina, Janne, Annette, Søren, Asger (ref), afbud fra Jonas.

Medlemmer og økonomi

• Vi er nu 54 medlemmer fordelt på børn og voksne.

• Økonomi: Der er godt 20K i kassen. Der mangler kun få betalinger så er alle

ajourført.

Sommersjov for 30 børn i alderen 5 til 9.

• Vi får 3000 kr fra kommunen for ”Sommersjov”, som afholdes den 11.7 fra 9 til

12. Der er flere af seniordamerne som hjælper til. Tina hjælper med at finde

måltid/drikkevarer til eventet. Alle deltagere betaler 150,- som dækker halleje,

udstyr og mad.

• Søren skaffer om muligt sponsor til t-shirts og drikkedunke, ca. 25 stk.

• Der er også planlagt et sommersjov i uge 32 i Ejby IF regi – endnu ikke sikkert det

bliver afholdt. Det er er nyt koncept i kommunen hvor de gerne vil give børn

mulighed for at afprøve ma gerne forskellige aktiviteter.

Herrehold

• Jonas vil gerne træne et herrehold.

• Vi afholder et informationsmøde – det promoveres på nettet / FB – afholdes kort

efter sommerferien med planlagt opstart uge 33. Anna laver opslag og

koordinerer med Jonas.

Børnetrænere

• Vi har p.t. flg. Hold: Trille-Trolle (4-6 år), U6-7, U7-8, U8-9(10). Vi mangler trænere

til alle undtagen Trille-Trolle.

• Ideer til hvervning:

o Spørge i Ejby IF – måske der er nogen der kender nogen

o Evt. tilbyde en træneruddannelse

o Opslag i FB grupper – Ejby, Ll. Skensved, Køge, etc. – Anna forfatter et

opslag, Tina og Asger hjælper med at poste

Håndboldkaravanen

• Vi vil gerne med. Anna søger om deltagelse til efteråret.

• Note: Tina og Asger har 28/5 forhørt sig hvem der skal koordineres med på Ejby

Skole. Beskeden var at vi skulle kontakte dem (skolekontoret/sekretæren) igen

når vi har sikret deltagelse. Det er sandsynligvis idrætslærere.

Opstartsstævne.

• Er der et for dame senior? Annette undersøger. Melder tilbage inden 15. juli.

• Hvis der ikke findes et, så kan vi evt selv stable et stævne på benene.

Status på Hal 1 og materiel

• Gymnastikkens formand graver i tingene. Vi hører nærmere når han ved mere om

hvad der konkret skal ske og hvornår – udbygning af motionsrum, nyt gulv,

renovering af kælderlokale, tilbygning ud mod parkourbanen, etc.

Evt.

• Kan vi opstille en pantkasse i hallen til indsamling af flasker? Anna spørger om

lov.

• Sommerafslutning – børneafslutning bliver alkoholfri (også for de voksne...).

• Asger spørger Karsten om vi kan låne Herreklubbens grill.

Note: det kan man ikke medmindre man er medlem, så kan den lejes. Asger og

Tina medbringer grill til sommerafslutningen.

• Hvis dameholdet vokser mere, skal vi snart tage stilling til hvordan vi spiller i

turneringen – er det de stærkeste på holdet der spiller kamp, eller fordeles der

lige. Ellers kan der meldes flere hold til på forskellige niveauer. Klubben skal tage

en beslutning om holdning til dette efter sommerferien, så træner og holdleder

kan læne sig op af bestyrelsens holdning. Evt. både five-a-side og alm håndbold.

Næste møde: mandag d 9/9-24 i klubhuset.

Bestyrelsesmøde Ejby IF Håndbold

Dato: 20/3-2024

Deltagere: Anette Pedersen, Jonas Jakobsen, Tina Steffensen, Asger Steffensen, Anna Jensen, Søren Grindall, Janne Arlander


Referent: Janne Arlander

1: Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2: valg af referent

Janne

3: Konstituering af bestyrelsen, samt fordeling af poster og opgaver

Janne Arlander: kasserer

3.A: Valg til formandspost

Anna Jensen: formand

3.B: mailansvarlig, ajourføring af hjemmeside og holdsport og andre ad hoc opgaver.

Opgaver og ansvarlig:

Hovedmailpostkasse: Asger Steffensen

Ajourføring af holdsport og hjemmeside: Anna Jensen

Bookning af hallen for træninger for næste sæson, er gjort af Anna

Anna kan booke haltider til kampe i Fritidsliv

Ansøgning af fonde, fundraising og sponsorater eks. Nordeafonden: Søren Grindall

Turneringer/stævner: Asger står for at holde øje med diverse portaler.

Udlejning af UV-lys: Strukturering og reklamering af dette lægges på et senere møde

Materialeansvarlig: Anna Jensen

4: Status på hold og medlemmer –

Anna mangler at få en enkelt spiller tilmeldt, resten af holdene er ajourført

Der skal søges trænere til alle børnehold til efter sommerferien

4.A: Stemmer holdsportlisterne overens med det aktuelle medlemstal?

Sådan cirka

4.B: Hvem sørger for at få nye medlemmer tilmeldt?

Trænerne melder nye medlemmer på holdsport

4:C: Er der stemning for at stifte et herrehold og hvordan griber vi det an?

Jonas tager kontakt til den gruppe der var interesseret og giver en tilbagemelding.

5: Status på trænerteam og plan for videre forløb - både børn og voksne. Herunder opfølgning på haltider.

Behandlet under tidligere punkter.

6: Status på økonomi, herunder kassebeholdning samt drøftelse af kontingentfastsættelse for den kommende sæson.

Der er pt. et samlet kontingent på ca. 16.000 pr. halvår, hvoraf der pr februar er kontingentudeståender på 4.000 kr. Pr. februar er der et resultat på ca. 6.000 kr.

Damerne hæves til 550 kr. pr halvår fra august.

Der indføres søskenderabat på 50% fra nr. to barn.

7: Drøftelse af klubbens/holdenes ambitioner og kommende events.

Der skal holdes sommerarrangement igen i juni måned, holdes helst i forlængelse af træningerne om tirsdagen.

8: Status på hallen og ombygning samt status på materiel og ansøgninger om sponsorater til indkøb af mat. til dameholdet.

Det er usikkert om hallen bliver ombygget til sommer.

Der stilles ønske om at få repareret basketkurven og få fixet lydanlægget. Anna tager det med videre til halinspektøren.

9: Fastsættelse af møderække i bestyrelsen.

Der fastsættes 4 årlige møder, første møde lægges mandag den 27/5 kl 19.00

10: Evt.

Intet

referat fra generalforsamling 2023

Referat Generalforsamling 2023.pdf

link til email adresser til bestyrelse og trænere.

kontaktoplysninger bestyrelsen 2023.pdf